getIdentifyMethod:function(e

2019-05-13 00:21栏目:女人
TAG: 女人

 吕雉在历史上一直以恶毒的角色示人。她的手段很冷酷,刘邦去世后,绝大多数妃嫔都死在了她的手下。后来她开始弄权,并且临朝称制,引导朝政多年。吕雉和刘邦的故事,主要来源于吕雉父亲的一句预言。当年吕雉还没有20岁,却因为父亲一句“此子日后必成大器”嫁给了35岁的刘邦。可刘邦最开始真的不是什么好人。游手好闲,不管家事。出嫁从夫,对此吕雉没有怨言,更没有朝三暮四。她在家里任劳任怨,给刘邦养育孩子。刘邦喝醉了酒,导致囚犯都跑了,这在当时可是大罪,刘邦跑了,吕雉则是长途奔波给刘邦去送衣服。能让一个女人任劳任怨,应该只有爱情了。可刘邦并不是一个一心一意的人,或者说,他甚至连一个丈夫和父亲的责任都没有尽到。吕雉为了找他,被项羽抓住成了俘虏。好不容易逃脱的儿子女儿,找到了刘邦,可却被他当成收买人心的棋子,几次扔下马车。好不容易熬出了头,刘邦功成名就,可等待吕雉的却是数不尽的美人妻妾。她受尽苦难,用家产助力刘邦成功,可刘邦还给她的,却是一个貌美如花的戚夫人。戚夫人也不是好惹的,没事给刘邦吹耳边风,希望他能把自己的儿子刘如意立为太子。刘邦是真的被劝动了,好在朝中不少大臣反对。太子没有做错事,自古也是立长立嫡不立庶,这件事这才不了了之。或许对于吕雉而言,刘邦她已经不要了,可涉及自己孩子的利益,她再也忍不了了。她手里有兵权,为何要忍受这样的屈辱?一场报复就此展开,刘邦去世以后,吕雉囚禁了所有妃嫔,唯独放走了同样可怜的薄姬。她不是不善良,可如果善良只会让爱的人受伤,那么她干脆不要。她开始报复了,将戚夫人全部头发都剃掉,让她在永巷之中做苦力。她杀了刘如意,去掉了这个曾经差点威胁到她孩子地位的人。也许是她真的太苦了,最后她将戚夫人砍去双脚,养在茅厕之中,还把刘盈叫过来看。当时的刘盈吓傻了,开始疏远这个母亲。对于吕雉而言,被孩子疏远,该多么难过。不可否认,吕雉的手段真的很冷酷,可若是反过来想,当刘如意真的成了皇帝,她也难逃一死。如此算来,这样的冷酷,并不足以引起如今这么多的苛责。或许,回首一生,她也会后悔,为何在父亲当年说那句话的时候,她回上一句,此生不要出人头地,只想幸福安稳吧。她的家世,当年也足够让她过上安稳的生活。

 \u5415\u96c9\u5728\u5386\u53f2\u4e0a\u4e00\u76f4\u4ee5\u6076\u6bd2\u7684\u89d2\u8272\u793a\u4eba\u3002\u5979\u7684\u624b\u6bb5\u5f88\u51b7\u9177\uff0c\u5218\u90a6\u53bb\u4e16\u540e\uff0c\u7edd\u5927\u591a\u6570\u5983\u5ad4\u90fd\u6b7b\u5728\u4e86\u5979\u7684\u624b\u4e0b\u3002\u540e\u6765\u5979\u5f00\u59cb\u5f04\u6743\uff0c\u5e76\u4e14\u4e34\u671d\u79f0\u5236\uff0c\u5f15\u5bfc\u671d\u653f\u591a\u5e74\u3002\u5415\u96c9\u548c\u5218\u90a6\u7684\u6545\u4e8b\uff0c\u4e3b\u8981\u6765\u6e90\u4e8e\u5415\u96c9\u7236\u4eb2\u7684\u4e00\u53e5\u9884\u8a00\u3002\u5f53\u5e74\u5415\u96c9\u8fd8\u6ca1\u670920\u5c81\uff0c\u5374\u56e0\u4e3a\u7236\u4eb2\u4e00\u53e5\u201c\u6b64\u5b50\u65e5\u540e\u5fc5\u6210\u5927\u5668\u201d\u5ac1\u7ed9\u4e8635\u5c81\u7684\u5218\u90a6\u3002

 \u53ef\u5218\u90a6\u6700\u5f00\u59cb\u771f\u7684\u4e0d\u662f\u4ec0\u4e48\u597d\u4eba\u3002\u6e38\u624b\u597d\u95f2\uff0c\u4e0d\u7ba1\u5bb6\u4e8b\u3002\u51fa\u5ac1\u4ece\u592b\uff0c\u5bf9\u6b64\u5415\u96c9\u6ca1\u6709\u6028\u8a00\uff0c\u66f4\u6ca1\u6709\u671d\u4e09\u66ae\u56db\u3002\u5979\u5728\u5bb6\u91cc\u4efb\u52b3\u4efb\u6028\uff0c\u7ed9\u5218\u90a6\u517b\u80b2\u5b69\u5b50\u3002\u5218\u90a6\u559d\u9189\u4e86\u9152\uff0c\u5bfc\u81f4\u56da\u72af\u90fd\u8dd1\u4e86\uff0c\u8fd9\u5728\u5f53\u65f6\u53ef\u662f\u5927\u7f6a\uff0c\u5218\u90a6\u8dd1\u4e86\uff0c\u5415\u96c9\u5219\u662f\u957f\u9014\u5954\u6ce2\u7ed9\u5218\u90a6\u53bb\u9001\u8863\u670d\u3002\u80fd\u8ba9\u4e00\u4e2a\u5973\u4eba\u4efb\u52b3\u4efb\u6028\uff0c\u5e94\u8be5\u53ea\u6709\u7231\u60c5\u4e86\u3002

 \u53ef\u5218\u90a6\u5e76\u4e0d\u662f\u4e00\u4e2a\u4e00\u5fc3\u4e00\u610f\u7684\u4eba\uff0c\u6216\u8005\u8bf4\uff0c\u4ed6\u751a\u81f3\u8fde\u4e00\u4e2a\u4e08\u592b\u548c\u7236\u4eb2\u7684\u8d23\u4efb\u90fd\u6ca1\u6709\u5c3d\u5230\u3002\u5415\u96c9\u4e3a\u4e86\u627e\u4ed6\uff0c\u88ab\u9879\u7fbd\u6293\u4f4f\u6210\u4e86\u4fd8\u864f\u3002\u597d\u4e0d\u5bb9\u6613\u9003\u8131\u7684\u513f\u5b50\u5973\u513f\uff0c\u627e\u5230\u4e86\u5218\u90a6\uff0c\u53ef\u5374\u88ab\u4ed6\u5f53\u6210\u6536\u4e70\u4eba\u5fc3\u7684\u68cb\u5b50\uff0c\u51e0\u6b21\u6254\u4e0b\u9a6c\u8f66\u3002\u597d\u4e0d\u5bb9\u6613\u71ac\u51fa\u4e86\u5934\uff0c\u5218\u90a6\u529f\u6210\u540d\u5c31\uff0c\u53ef\u7b49\u5f85\u5415\u96c9\u7684\u5374\u662f\u6570\u4e0d\u5c3d\u7684\u7f8e\u4eba\u59bb\u59be\u3002

 \u5979\u53d7\u5c3d\u82e6\u96be\uff0c\u7528\u5bb6\u4ea7\u52a9\u529b\u5218\u90a6\u6210\u529f\uff0c\u53ef\u5218\u90a6\u8fd8\u7ed9\u5979\u7684\uff0c\u5374\u662f\u4e00\u4e2a\u8c8c\u7f8e\u5982\u82b1\u7684\u621a\u592b\u4eba\u3002\u621a\u592b\u4eba\u4e5f\u4e0d\u662f\u597d\u60f9\u7684\uff0c\u6ca1\u4e8b\u7ed9\u5218\u90a6\u5439\u8033\u8fb9\u98ce\uff0c\u5e0c\u671b\u4ed6\u80fd\u628a\u81ea\u5df1\u7684\u513f\u5b50\u5218\u5982\u610f\u7acb\u4e3a\u592a\u5b50\u3002\u5218\u90a6\u662f\u771f\u7684\u88ab\u529d\u52a8\u4e86\uff0c\u597d\u5728\u671d\u4e2d\u4e0d\u5c11\u5927\u81e3\u53cd\u5bf9\u3002\u592a\u5b50\u6ca1\u6709\u505a\u9519\u4e8b\uff0c\u81ea\u53e4\u4e5f\u662f\u7acb\u957f\u7acb\u5ae1\u4e0d\u7acb\u5eb6\uff0c\u8fd9\u4ef6\u4e8b\u8fd9\u624d\u4e0d\u4e86\u4e86\u4e4b\u3002

 \u6216\u8bb8\u5bf9\u4e8e\u5415\u96c9\u800c\u8a00\uff0c\u5218\u90a6\u5979\u5df2\u7ecf\u4e0d\u8981\u4e86\uff0c\u53ef\u6d89\u53ca\u81ea\u5df1\u5b69\u5b50\u7684\u5229\u76ca\uff0c\u5979\u518d\u4e5f\u5fcd\u4e0d\u4e86\u4e86\u3002\u5979\u624b\u91cc\u6709\u5175\u6743\uff0c\u4e3a\u4f55\u8981\u5fcd\u53d7\u8fd9\u6837\u7684\u5c48\u8fb1\uff1f\u4e00\u573a\u62a5\u590d\u5c31\u6b64\u5c55\u5f00\uff0c\u5218\u90a6\u53bb\u4e16\u4ee5\u540e\uff0c\u5415\u96c9\u56da\u7981\u4e86\u6240\u6709\u5983\u5ad4\uff0c\u552f\u72ec\u653e\u8d70\u4e86\u540c\u6837\u53ef\u601c\u7684\u8584\u59ec\u3002\u5979\u4e0d\u662f\u4e0d\u5584\u826f\uff0c\u53ef\u5982\u679c\u5584\u826f\u53ea\u4f1a\u8ba9\u7231\u7684\u4eba\u53d7\u4f24\uff0c\u90a3\u4e48\u5979\u5e72\u8106\u4e0d\u8981\u3002

 \u5979\u5f00\u59cb\u62a5\u590d\u4e86\uff0c\u5c06\u621a\u592b\u4eba\u5168\u90e8\u5934\u53d1\u90fd\u5243\u6389\uff0c\u8ba9\u5979\u5728\u6c38\u5df7\u4e4b\u4e2d\u505a\u82e6\u529b\u3002\u5979\u6740\u4e86\u5218\u5982\u610f\uff0c\u53bb\u6389\u4e86\u8fd9\u4e2a\u66fe\u7ecf\u5dee\u70b9\u5a01\u80c1\u5230\u5979\u5b69\u5b50\u5730\u4f4d\u7684\u4eba\u3002\u4e5f\u8bb8\u662f\u5979\u771f\u7684\u592a\u82e6\u4e86\uff0c\u6700\u540e\u5979\u5c06\u621a\u592b\u4eba\u780d\u53bb\u53cc\u811a\uff0c\u517b\u5728\u8305\u5395\u4e4b\u4e2d\uff0c\u8fd8\u628a\u5218\u76c8\u53eb\u8fc7\u6765\u770b\u3002\u5f53\u65f6\u7684\u5218\u76c8\u5413\u50bb\u4e86\uff0c\u5f00\u59cb\u758f\u8fdc\u8fd9\u4e2a\u6bcd\u4eb2\u3002\u5bf9\u4e8e\u5415\u96c9\u800c\u8a00\uff0c\u88ab\u5b69\u5b50\u758f\u8fdc\uff0c\u8be5\u591a\u4e48\u96be\u8fc7\u3002

 \u4e0d\u53ef\u5426\u8ba4\uff0c\u5415\u96c9\u7684\u624b\u6bb5\u771f\u7684\u5f88\u51b7\u9177\uff0c\u53ef\u82e5\u662f\u53cd\u8fc7\u6765\u60f3\uff0c\u5f53\u5218\u5982\u610f\u771f\u7684\u6210\u4e86\u7687\u5e1d\uff0c\u5979\u4e5f\u96be\u9003\u4e00\u6b7b\u3002\u5982\u6b64\u7b97\u6765\uff0c\u8fd9\u6837\u7684\u51b7\u9177\uff0c\u5e76\u4e0d\u8db3\u4ee5\u5f15\u8d77\u5982\u4eca\u8fd9\u4e48\u591a\u7684\u82db\u8d23\u3002\u6216\u8bb8\uff0c\u56de\u9996\u4e00\u751f\uff0c\u5979\u4e5f\u4f1a\u540e\u6094\uff0c\u4e3a\u4f55\u5728\u7236\u4eb2\u5f53\u5e74\u8bf4\u90a3\u53e5\u8bdd\u7684\u65f6\u5019\uff0c\u5979\u56de\u4e0a\u4e00\u53e5\uff0c\u6b64\u751f\u4e0d\u8981\u51fa\u4eba\u5934\u5730\uff0c\u53ea\u60f3\u5e78\u798f\u5b89\u7a33\u5427\u3002\u5979\u7684\u5bb6\u4e16\uff0c\u5f53\u5e74\u4e5f\u8db3\u591f\u8ba9\u5979\u8fc7\u4e0a\u5b89\u7a33\u7684\u751f\u6d3b\u3002).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

 0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

 0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i=0?c():n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n.debounce=function(e,t,r){return n.throttle(e,t,r,!0)},n.bind=function(e,n){if(e.bind&&e.bind===Function.prototype.bind)return e.bind(n);if(!t.isFunction(e))throw new TypeError;var r=[].slice.call(arguments,2),i=function(){var t=[].slice.apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s.prototype=e.prototype;var o=new s;s.prototype=null;var u=e.apply(o,r.concat(t));return Object(u)===u?u:o}return e.apply(n,r.concat(t))};return i},n.initInputId=function(e){t(e).find(.quc-input:not([id])).each(function(e,r){var i=t(r),s=i.parent();if(s=LABEL==s[0].tagName?s:s.siblings(label),s.length){var o=quc_+i.attr(name)+_+n.getGuid();i.attr(id,o),s.attr(for,o)}})},n.selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i.val().length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n).attr(src,o).hide();t(n.body).append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r.object;var e=u[0].contentWindow,n=e.document,s=r.store=n.createElement(input);setTimeout(function(){s.addBehavior(#default#userData),n.body.appendChild(s),s.load(r.storeName),t.each(i.data,function(e,t){s.setAttribute(e,t)}),s.save(r.storeName)},30)};var a=setTimeout(function(){u.remove()},2e4)})}},set:function(e,t){this.object?this.object.set(e,t):(this.store.load(this.storeName),this.store.setAttribute(e,t),this.store.save(this.storeName))},get:function(e,t){if(this.object)return this.object.get(e,t);this.store.load(this.storeName);var n=this.store.getAttribute(e);return null!==n?n:t},remove:function(e){this.object?this.object.remove(e):this.store.removeAttribute(e)}},a={init:function(){this.data=this.data{}},set:function(e,t){this.data[e]=t},get:function(e,t){var n=this.data[e];return void 0!==n?n:t},remove:function(e){delete this.data[e]}},f=navigator.userAgent.toLowerCase(),l=f.match(/msie ([\d.]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e.utils.storage=function(e){var t;switch(e){default:caselocal:try{t=window.localStorage?r:h?u:a}catch(e){t=a}break;casesession:try{t=window.sessionStorage?i:a}catch(e){t=a}break;casecookie:t=o()?s:a;break;casepage:t=a}return t.init&&t.init(),t},h&&u.init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n=立即登录,r=e.ERROR={REALNAME_EMPTY:{errno:204,errmsg:请输入您的真实姓名},REALNAME_INVALID:{errno:227,errmsg:请确认您输入的真实姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY:{errno:1030,errmsg:请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID:{errno:1035,errmsg:请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,errmsg:该帐号已经注册,+n},USERNAME_DUPLICATE:{errno:213,errmsg:用户名已经被使用,+n},USERNAME_EMPTY:{errno:215,errmsg:请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE:{errno:225,ermsg:用户名包含不适当内容},USERNAME_INVALID:{errno:199,errmsg:用户名应为2-14个字符,支持中英文、数字或_},USERNAME_NUMBER:{errno:200,errmsg:用户名不能全为数字},NICKNAME_EMPTY:{errno:205,errmsg:请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE:{errno:260,errmsg:昵称已经被使用},NICKNAME_INAPPROPRIATE:{errno:226,errmsg:昵称包含不适当内容},NICKNAME_NUMBER:{errno:262,errmsg:昵称不能全部是数字},NICKNAME_INVALID:{errno:15e3,errmsg:昵称应为2-14个字符,支持中英文、数字、_或.},EMAIL_EMPTY:{errno:203,errmsg:请输入邮箱},EMAIL_INVALID:{errno:1532,errmsg:邮箱格式有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED:{errno:2e4},MOBILE_EMPTY:{errno:1107,errmsg:请输入手机号},MOBILE_INVALID:{errno:1100,errmsg:手机号格式有误},MOBILE_DUPLICATE:{errno:1106,errmsg:该手机号已经注。

今日相关新闻

 • 二人之间的关系也开始插进了“外人”——张歆
 • 荒野》里的出色表现
 • 女神节丨听一曲《女人花》:世间女子千万种愿
 • 张大静与阎学晶等人骑着电动车
 • 《美丽俏佳人》作为国内最具影响力的轻奢时尚
 • 对杨桂花的工作方法很有意见
 • 由新浪财经、正和岛联手主办的2018夏季达沃斯新
 • “最美女人”张妍熙:善良的女人就是最美感谢